વિદ્યાર્થીઓની સલામતી સાથે કોઈ સમાધાન નહીં: ગુજરાત હાઇકોર્ટ

એચસીનું નામ બોલાવવું એ યુનિવર્સિટી શારિરીક સ્વરૂપની તપાસમાં અંતિમ ક callલ લવાનુંટિંગ કરવાનું છે; કહે છે કે જો કોવિડ -૧ પી રોગચાળો ખરાબ થઈ રહ્યો છે

, જ્યારે યુનિવર્સિટીયુનિવર્સિટીના માર્ગદર્શિકાના પગલા સપ્ટેમ્બરનાઅંતિમ સમયગાળા, યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (યુજીસી) દ્વારા યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (યુજીસી) દ્વારા કરવામાં  આવી હતી  . સમાધાન નથી.

Education : Digital Marketing


Read Article

Education : Important of fitkari


Read Article

Education : Study in Agriculture knowledge and more informataion of agriculture side


Read Article

Education : Soundpollution


Read Article

Education : Soil pollution in india


Read Article

Goal24.in is a product of RSG Trade & Services (OPC) Pvt. Ltd.

Success motivational stories, motivational business success stories ,real life inspirational stories,true story,moral stories

© Goal24.in, 2020 | All Rights Reserved | Privacy Policy | About Us | Contact Us